Všeobecné obchodní podmínky

Mezinárodní obchodní a dodací podmínky

 

1. Obecné

Mezinárodní obchodní a dodací podmínky budou závazné, pokud budou prohlášeny za platné v jakékoliv smlouvě nebo v jakékoliv nabídce či akceptaci ze strany Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr nebo její pobočky / jejích poboček jednající(ch) jako prodávající (dále jen „Prodávající“). Pokud jsou dodávky realizovány plněním v rámci distribuční smlouvy uzavřené mezi vámi jako Kupujícím (dále jen Kupující) a Prodávajícím, pak se tyto Mezinárodní prodejní a dodací podmínky vztahují na každou objednávku realizovanou v rámci takové smlouvy. Jakékoliv podmínky sjednané Kupujícím, které jsou v rozporu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu, budou platné pouze tehdy, pokud budou výslovně písemně akceptovány Prodávajícím.

 

2. Objednávky

Každá nákupní objednávka bude předmětem individuální a výslovné akceptace ze strany Prodávajícího předtím, než vznikne závazek na straně Prodávajícího.

 

3. Dodací podmínky

Dodávka zboží bude realizována „FCA Lahr“ - z výrobního závodu Prodávajícího (FCA - INCOTERMS 2020), pokud nebude uvedeno jinak v potvrzení objednávky. Jakákoliv cla, poplatky, daně atd. uvalené v souvislosti s dovozem předmětného zboží uhradí Kupující.

V případě, kdy je dodávka realizována poštovní službou, expresní poštovní službou nebo spěšnou poštovní službou, je Kupující povinen uhradit dodatečné výdaje překračující rámec dodávky „FCA Lahr“ nebo, jak bude sjednáno. Dodávka zboží se uskuteční na riziko Kupujícího.

 

4. Obalový materiál

Pokud nebude dohodnuto jinak, je obalový materiál, který je součástí standardní dodávky, zahrnut v ceně výrobku. Ostatní obalový materiál zboží bude účtován Kupujícímu odděleně a není určen pro vrácení Prodávajícímu. Vratné kontejnery a palety určené k přepravě zboží musejí být bez prodlení vyprázdněny a vráceny. Výdaje vynaložené s výše uvedeným hradí Kupující.

 

5. Termíny dodání

Termíny dodání jsou přibližné termíny. Prodlení v plánované dodávce neopravňuje Kupujícího k uplatňování jakýchkoli nároků vůči Prodávajícímu ani ke zrušení nákupní objednávky.

Termín dodání, který byl sjednán s Kupujícím, musí být přiměřeně prodloužen, pokud nastanou okolnosti, kterým Prodávající nemohl zabránit navzdory přiměřeně vynaloženému úsilí.

 

6. Ceny / Dlouhodobé objednávky

Pokud nebyly mezi stranami sjednány podmínky pro poskytnutí úvěru musí být zboží uhrazeno v době objednávky nebo případně když bude fakturováno Prodávajícím. Pokud dojde k prodlení s jakoukoliv platbou, bude uhrazen úrok z prodlení ve výši, která odpovídá obchodním bankovním sazbám. Pokud specifikované množství zboží objednané Kupujícím není vyzvednuto při dodávce a/nebo uhrazeno během sjednaného časového rámce, pak je Prodávající oprávněn odstoupit od koupě s okamžitým účinkem a Kupujícímu je zakázáno uplatňovat jakoukoliv náhradu škody. Alternativně má Prodávající možnost požadovat záruku od Kupujícího za kupní cenu v plné výši výměnou za dodávku zbývajícího zboží. Kdykoli před dodáním (vypočteno podle článku 5) může Prodávající upravit cenu tak, aby odrážela jakékoli podstatné zvýšení jeho nákladů na dodání zboží (tato podstatnost bude stanovena na základě vlastního uvážení Prodávajícího). Upravená cena bude pro Kupujícího závazná a bude považována za akceptovanou, pokud Kupující nevznese písemnou námitku do osmi (8) dnů od oznámení Prodávajícím.

 

7. Právo na odstoupení

V případě platební neschopnosti Kupujícího nebo v případě v prodlení s úhradou dřívější koupě na straně Kupujícího má Prodávající právo zdržet své plnění do doby, kdy je poskytnuta záruka za úhradu splatné kupní ceny. Pokud Kupující není schopen takovou záruku poskytnout v přiměřené době, pak Prodávající může odstoupit od koupě.

V případě, že je Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, má Prodávající právo účtovat úrok ve výši obchodních bankovních sazeb. V případě, že dodávka zboží Prodávajícího je nebo se stane nepřípustnou z důvodu regulačních ustanovení (např. sankcí), může Prodávající od koupě odstoupit.

 

8. Záruka

Záruční doba je šedesát (60) měsíců od data dodávky Kupujícímu. Vyloučena jsou elektrická topná tělesa, elektrické a elektronické komponenty. Záruční doba na tyto produkty je dvacet čtyři (24) měsíců.

Kupující je povinen zkontrolovat zboží bezprostředně při převzetí. Jakékoli vady musejí být ohlášeny písemně do osmi (8) dnů od data převzetí. V opačném případě se zakoupené zboží považuje za převzaté a veškerá uplatnění nároků v záruční době vůči Prodávajícímu jsou vyloučena.

V záruční době uvedené výše musejí být vady, které nebyly rozpoznatelné v průběhu běžné kontroly, ohlášeny písemně bez prodlení při jejich objevení. V opačném případě se zakoupené zboží považuje za převzaté a veškerá uplatnění nároků v záruční době vůči Prodávajícímu jsou vyloučena.

Pokud bylo zboží shledáno prokazatelně vadným a Kupující ohlásil vady, jak je stanoveno výše v tomto dokumentu, má Kupující možnost, nechat si vadné zboží bezplatně opravit nebo vyměnit. Náklady na dopravu do a z výrobního zařízení Prodávajícího, pokud budou vynaloženy, budou rozděleny na dvě stejné části. Nároky uplatněné v záruční době jsou podmíněny předchozím splněním každého a všech závazků na straně Kupujícího. Jakékoliv jiné nároky týkající se vad uplatněné v záruční době jsou výslovně vyloučeny.

 

9. Výhrada vlastnictví

Prodávající si ponechá vlastnické právo k dodávanému zboží, dokud neobdrží úhradu za toto zboží v plné výši. Kupující přijme veškerá opatření nezbytná pro ochranu vlastnických práv Prodávajícího.

 

10. Omezení vývozu a dodržování právních předpisů

Zboží Prodávajícího (i) je chráněno patenty, vzory a ochrannými známkami v několika zahraničních jurisdikcích, (ii) podléhá různým bezpečnostním požadavkům v závislosti na příslušné jurisdikci a (iii) může být předmětem sankcí pro konkrétní země nebo podléhat jiným exportním omezením. Kupující se proto musí poradit s Prodávajícím dříve, než vyveze zboží do jiné jurisdikce, než je místo dodání dohodnuté mezi Kupujícím a Prodávajícím. 

V každém případě je Kupující povinen dodržovat všechny platné zákony, předpisy a vyhlášky. Kupující bude udržovat v platnosti všechny licence, oprávnění, autorizace, souhlasy a povolení, které potřebuje k plnění svých závazků podle těchto Mezinárodních prodejních a dodacích podmínek. Kupující je povinen dodržovat všechny vývozní a dovozní zákony všech zemí zahrnutých do prodeje zboží podle těchto Mezinárodních prodejních a dodacích podmínek nebo jakéhokoli dalšího prodeje zboží Kupujícím. Kupující přebírá veškerou odpovědnost za zásilky zboží, které vyžadují jakékoliv vládní dovozní odbavení.

 

11. Specifikace a návrh systému

Pokud Prodávající připravuje zboží v souladu se specifikacemi nebo pokyny Kupujícího, musí Kupující zajistit, aby:

(i) specifikace nebo pokyny byly přesné;

(ii) zboží připravené v souladu s těmito specifikacemi nebo pokyny bylo vhodné k účelu, ke kterému je Kupující (nebo jeho konečný zákazník) hodlá použít;

(iii) Specifikace nebo pokyny Kupujícího neměly za následek porušení práv duševního vlastnictví třetí strany Prodávajícím a / nebo jeho přidruženými společnostmi nebo porušení platných zákonů nebo předpisů. Ani Prodávající, ani žádný člen jeho skupiny nenese právní odpovědnost za výkonnost nebo vhodnost zboží vyrobeného v souladu se specifikacemi a / nebo pokyny Kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo; 

(i) provádět jakékoli změny ve specifikacích svých produktů, které jsou nezbytné k zajištění shody s veškerými platnými bezpečnostními nebo zákonnými požadavky;

(ii) provádět bez předchozího upozornění jakékoli úpravy ve svých specifikacích, které Prodávající považuje za nezbytné nebo žádoucí;

(iii) přerušit prodej některého ze svých produktů bez předchozího upozornění.

Všechny dodané vzorky slouží pouze pro ilustrační účely (pokud není písemně dohodnuto jinak) a zůstávají majetkem Prodávajícího. Všechny vzorky musí být vráceny do sídla Prodávajícího do jednoho měsíce od obdržení, přičemž doručení uhradí Kupující, pokud se s Prodávajícím písemně nedohodnou jinak.

Prodávající na požádání zpřístupní informace týkající se designu, konstrukce a správné instalace zboží, aby bylo zajištěno, že v přiměřeně dosažitelné míře bude při správném používání a instalaci bezpečné a bez rizika. Je odpovědností Kupujícího, aby učinil taková opatření, která jsou nezbytná k zajištění toho, aby byly příslušné informace zpřístupněny každé osobě, které Kupující dodává zboží nebo o níž se důvodně domnívá, že by takové informace vyžadovala (včetně, ale nikoli výhradně, předání návodů a bezpečnostních pokynů k příslušnému produktu).

Kupující tímto zaručuje Prodávajícímu a každému členovi jeho skupiny, že začlení do jakékoli smlouvy nebo ujednání, na základě kterého je zboží dále prodáváno nebo poskytováno třetí straně, ustanovení rovnocenná a neméně chránící Prodávajícího a jeho skupinu jako ustanovení obsažená v tomto oddílu 11.

Návrh systému: Kupující je odpovědný za zajištění vhodnosti, shody a interoperability (a) zboží a (b) jakýchkoli orientačních návrhů systému a výkresů uspořádání systému vytvořených a/nebo zajištěných Prodávajícím nebo jeho jménem se 

(i) systémem vytápění / chlazení / ventilace Kupujícího, popřípadě jeho koncového zákazníka, a 

(ii) konstrukčními a technickými požadavky Kupujícího (nebo jeho koncového zákazníka). 

Je důležité, aby Kupující toto ověřil s náležitě kvalifikovanou odbornou třetí stranou jmenovanou Kupujícím, která má vhodnou odbornou kvalifikaci a odpovídající úroveň pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a pojištění občanské odpovědnosti.

 

12. Rozhodné právo a rozhodčí řízení

Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu s německým právem, s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a dále s vyloučením jejích kolizních ustanovení.

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou s konečnou platností řešeny podle pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory jediným rozhodcem jmenovaným v souladu s těmito pravidly. Místem rozhodčího řízení je sídlo prodávajícího. Jazykem je angličtina.

Veškeré překlady této smlouvy slouží pouze pro informativní účely. V případě nesrovnalostí má vždy přednost anglická verze.

Platnost od 01. 03. 2023
 

Máte-li dotaz, napište nám prosím.

Všeobecný dotaz

Ke kontaktnímu formuláři

Žádost o nabídku

Ke kontaktnímu formuláři

Servis a náhradní díly

Ke kontaktnímu formuláři
Máte dotaz? Neváhejte nám zavolat.

Všeobecný dotaz

+420 383 136 222

Cenové nabídky, technická podpora (Komfortní větrání)

+420 704 614 060

Servis a náhradní díly (Komfortní větrání)

+420 704 973 824